Regulator Regula Combi 1.5

Regulator Regula Combi 1.5

Regulator Regula Combi 1.5

Wyposażenie regulacyjne > Regulator Regula Combi 1.5
Produkt marki Lindab

Regulator do systemów wykorzystujących wodę lub powietrze z indywidualną regulacją.
Regula Combi może regulować ogrzewanie i chłodzenie w układzie sekwencyjnym, VAV w połączeniu z ogrzewaniem i chłodzeniem, systemami przełączania (Change-Over), jak również komunikować się z systemami Modbus/EXOline/ Bacnet Master.
Regula Connect Pascal, Regula Connect Multi, Regula Connect Basic i Regula Control Pascal to karty przyłączeniowe służące do elastycznego łączenia systemów działających na bazie powietrza i wody. Więcej informacji na temat Regula Connect Pascal można znaleźć w dokumentacji Pascal.
Urządzenie Regula Combi można zamontować na ścianie. Można je również zamontować bezpośrednio w belce chłodzącej. Karty Regula Connect są zintegrowane w naszych produktach lub na nich.

Warte uwagi

 • Regula Combi jest mikroprocesorowym regulatorem typu PI z pulsującym sygnałem ZAŁ./WYŁ.
 • Urządzenie Regula Combi umożliwia regulację za pomocą sygnału ZAŁ./WYŁ. i/lub 0 - 10 V.
 • Regula Combi może regulować pracę belek chłodzących w połączeniu z urządzeniami VAV.
 • Regula Combi dysponuje ośmioma predefiniowanymi programami działania.
 • Regula Combi jest wyposażony w 4 wejścia i 3 wyjścia.
 • Komunikacja z Regula Combi odbywa się poprzez Modbus, EXOline lub Bacnet.

Regula Connect Pascal

Regula Connect Basic

Regula Connect Multi

Regula Control Pascal

Obsługa wyświetlacza i wskaźniki

Urządzenie Regula Combi posiada przycisk Obecności, jak również przyciski ZWIĘKSZ i ZMNIEJSZ służące do zwiększania i zmniejszania nastawy.

Przykład:

Nastawa wynosi 22°C, a dodane przesunięcie +1,5°C. Oznacza to, że na wyświetlaczu pojawi się wartość 23,5°C. Napis "HEAT" lub "COOL" będzie migać w zależności od tego, która z nastaw jest nastawą regulowaną po wejściu do menu, tzn. w zależności od tego, którą z nastaw zmieniamy. Przesunięcie jest dodawane zarówno do nastawy ogrzewania, jak i chłodzenia.

 • 1: przycisk Obecności
 • 2: przycisk ZWIĘKSZ
 • 3: przycisk ZMNIEJSZ
 • 4: wskaźnik obejścia (wentylacja mechaniczna)
 • 5: wartość podlegająca zmianie
 • 6: wskaźnik obecności
 • 7: wartość zadana
 • 8: temperatura w pomieszczeniu
 • 9: aktualna temperatura pomieszczenia wyrażona w °C z dokładnością do jednego miejsca po przecinku
 • 10: OFF: brak obecności (wyświetlana jest temperatura) lub wskazanie OFF (WYŁ.) (wyświetlane jest tylko OFF)
 • 11: STANDBY: wskazuje gotowość
 • 12: SERVICE: pokazuje się przy ustawianiu parametrów, miga, gdy coś jest nie tak z regulatorem.
 • 13: COOL-HEAT: wskazuje, czy urządzenie reguluje temperaturę zgodnie z nastawą ogrzewania czy też chłodzenia.

Istnieje szereg opcji, które mogą zostać przedstawione na wyświetlaczu (za pomocą parametru 42), również podczas regulacji nastawy (za pomocą parametru 74).

Ograniczenia użytkownika dla przycisków można ustawić za pomocą parametrów 43, 44, 108 i 109.Uwaga: zmiana parametru 109 zablokuje możliwość ponownego wejścia do menu parametrów za pośrednictwem wyświetlacza. Dostęp do parametrów będzie wtedy możliwy tylko za pomocą narzędzia Regio Tool.

Menu parametrów

W menu parametrów można ustawić różne wartości parametrów. Dostęp do menu parametrów uzyskuje się poprzez jednoczesne przytrzymanie przycisków ZWIĘKSZ i ZMNIEJSZ przez ok. 5 sekund, a następnie przytrzymanie przycisku ZWIĘKSZ przez ok. 5 sekund. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik Service. Należy dwukrotnie nacisnąć przycisk ZWIĘKSZ.
Najpierw na wyświetlaczu pojawi się parametr numer 0 (który wybiera program). Przewijanie między parametrami odbywa się za pomocą przycisków ZWIĘKSZ i ZMNIEJSZ. Naciśnięcie przycisku Obecności pozwala wybrać żądany parametr. Numer parametru zostanie zastąpiony jego wartością. Wartość można zmienić za pomocą przycisków ZWIĘKSZ i ZMNIEJSZ. Jeśli przycisk zostanie przytrzymany, wartość zacznie się przewijać, najpierw powoli, a następnie z rosnącą prędkością co 3 – 4 stopnie z 2 – 3 sekundową przerwą między każdym stopniem.

Aby przywrócić wartość pierwotną, tzn. wartość przed zmianą, należy nacisnąć jednocześnie przyciski ZWIĘKSZ i ZMNIEJSZ. Wartość pierwotna zostanie przedstawiona na wyświetlaczu.

Aby potwierdzić i zapisać ustawioną wartość parametru, należy nacisnąć przycisk Obecności, wyświetlacz ponownie wyświetli numer parametru.

Po pewnym czasie, około 1 minuty, lub po jednoczesnym naciśnięciu przycisków ZWIĘKSZ i ZMNIEJSZ w menu, wyświetlacz powróci do normalnego widoku. Po wyświetleniu ostatniego parametru na wyświetlaczu pojawia się napis Wyjście (Exit). Wyjście z menu parametrów następuje po naciśnięciu przycisku Obecności, gdy aktualnie wybraną pozycją jest Wyjście (Exit). Naciśnięcie przycisku ZWIĘKSZ powoduje przejście do pierwszego parametru, a naciśnięcie przycisku ZMNIEJSZ powoduje przejście do ostatniego parametru. Na liście parametrów liczba możliwych do wyboru parametrów jest uzależniona od aktualnie aktywnego programu. Na liście parametrów pokazane są wartości domyślne dla wszystkich programów. Nie wszystkie parametry są możliwe do wyboru w każdym z programów.

Podłączanie siłowników

Maksymalna liczba siłowników, które można podłączyć do wyjścia cyfrowego (WŁ./WYŁ.) wynosi 10, odpowiednio w przypadku chłodzenia i ogrzewania. W przypadku podłączenia więcej niż 4 siłowników wł./wył. do chłodzenia lub ogrzewania, listwy zaciskowe 10 i 20 muszą zostać połączone kablem, ponieważ płyta główna karta drukująca Regula Combi nie jest w stanie obsłużyć mocy wyjściowej dla więcej niż 4 siłowników wł./wył.

Opisy złączy

 • 10: G+ Napięcie zasilania 24 V AC.
 • 11: G0- Napięcie zasilania 0 V.
 • 12-14: Brak funkcji.
 • 20: GDO 24 V AC wyjście wspólne dla wyjścia cyfrowego. Wewnętrznie podłączone do zacisku 10, G+.
 • 21: G0 0 V wspólne dla wyjścia uniwersalnego. Wewnętrznie podłączone do zacisku 11, G0-.
 • 22: UO3 Wyjście sterujące wentylacji mechanicznej (chłodzenie). Dla siłownika 0-10 V DC, maks. 5 mA. Zacisk sygnału sterującego 0-10 V siłownika podłącza się do zacisku 22, a jego zaciski zasilające do zacisków 20 i 21. Należy upewnić się, że biegun referencyjny G0 jest podłączony do właściwego zacisku na siłowniku. Alternatywnie dla siłownika termicznego 24 V AC, maks. 2,0 A. Siłownik termiczny podłącza się między zaciskami 22 i 20, GDO.
 • 23: UO1 Wyjście sterujące ogrzewania. Dla siłownika 0-10 V DC, maks. 5 mA. Zacisk sygnału sterującego 0-10 V siłownika podłącza się do zacisku 23, a jego zaciski zasilające do zacisków 20 i 21. Należy upewnić się, że biegun referencyjny G0 jest podłączony do właściwego zacisku na siłowniku. Alternatywnie dla siłownika termicznego 24 V AC, maks. 2,0 A. Siłownik termiczny podłącza się między zaciskami 23 i 20, GDO.
 • 24: UO2 Wyjście sterujące chłodzenia. Dla siłownika 0-10 V DC, maks. 5 mA. Zacisk sygnału sterującego 0-10 V siłownika podłącza się do zacisku 24, a jego zaciski zasilające do zacisków 20 i 21. Należy upewnić się, że biegun referencyjny G0 jest podłączony do właściwego zacisku na siłowniku. Alternatywnie dla siłownika termicznego 24 V AC, maks. 2,0 A. Siłownik termiczny podłącza się między zaciskami 24 i 20, GDO.
 • 30: AI1 Dla czujnika temperatury, PT1000. Zakres pomiarowy 0-50 °C. Czujnik podłącza się między zaciskami 30 i 41, AGnd.
 • 31: AI2 Dla czujnika 0-10 V CO2. Alternatywnie dla pozycji przepustnicy 0-10 V. Czujnik podłącza się między zaciskami 31 i 41, AGnd.
 • 32: DI1 Czujnik obecności. Pomiędzy zaciskami 32 i 40 podłącza się styk bezpotencjałowy, +C. Alternatywnie złącze może zostać wykorzystane do podłączenia czujnika otwartego okna.
 • 33: DI2/CI Czujnik kondensacji. Czujnik podłącza się między zaciskami 33 i 41, AGnd. Alternatywnie złącze może zostać wykorzystane przez wskaźnik Przełączania (Change Over), czujnik przekaźnikowy CO2 lub czujnik impulsowy CO2.
 • 40: +C 24 V DC wyjście wspólne dla wejścia cyfrowego.
 • 41: AGnd Masa analogowauziemienie analogowe, odniesienie dla AI1 i AI2.
 • 42: A RS485-komunikacja A.
 • 43: B RS485-komunikacja B.

Wejścia analogowe i cyfrowe

W przypadku zmiany ustawienia wejścia analogowego lub cyfrowego (AI1, AI2, DI1 lub DI2), zaleca się wyjęcie urządzenia Regula Combi z konsoli i odłączenie go na chwilę od zasilania.

Dane techniczne

Parametr Wartość
Napięcie zasilania: 18…30 V AC, 50…60 Hz.
Komunikacja: RS485, EXOline / Modbus / Bacnet.
8 bitów danych, parzystość, 1 lub 2 bit stopu.
9600, 19200, 38400 bps.
Wyjścia: 3 uniwersalne wyjścia (wyjście analogowe lub impulsowe wyjście cyfrowe)
ogrzewania, chłodzenia i wentylacji mechanicznej (chłodzenie).
Wejścia: 2 AI dla temperatury i CO2 / pozycji przepustnicy.
2 DI dla obecności / kontaktu z oknem i kondensacji / przełączania / przekaźnika CO2 / impulsu CO2 / impulsu RH %.
Montaż: w skrzynce na urządzenia lub na powierzchni ściany.
Sygnał wyjścia analogowego: 0-10 V, maks. 5 mA*.
Sygnał wyjścia cyfrowego: 24 V, maks. 2,0 A (sygnał wyjścia impulsowy proporcjonalny do czasu)**.
Zakres temperatur: od 5 do 40ºC.
Wartość zadana temperatury: ogrzewanie 21, chłodzenie 22 ±3°C***.
Strefa martwa: 1ºC (regulowana przez nastawy ogrzewania/chłodzenia).
Pobór mocy: 2,5 VA.
Podłączenie elektryczne: listwa zaciskowa śrubowa.
Wymiary, regulator: 95 × 95 × 31 mm.
Obudowa: poliwęglan, RAL 9003.
Klasa ochronności: IP 20.
Certyfikacja: CE.
Temperatura otoczenia: od 0 do 50°C.
Temperatura przechowywania: od -2 do 70°C.
Wiglotność względna otoczenia: maks. 90% RH.
Sprawdzanie siłowników: tak, przez 5 minut raz na 23 godziny.
Wskaźnik, ogrzewanie: słowo "Heat" widoczne na wyświetlaczu.
Wskaźnik, chłodzenie: słowo "Cool" widoczne na wyświetlaczu.
Ustawienie żądanego zaworu: ±3°C (z możliwością regulacji).

* Maks. 10 siłowników dla procesów ogrzewania lub chłodzenia.
** Maks. 10 siłowników dla procesów ogrzewania lub chłodzenia. W przypadku podłączenia więcej niż 4 siłowników wł./wył. do chłodzenia lub ogrzewania, listwy zaciskowe 10 i 20 muszą zostać połączone kablem.
*** Podstawowa nastawa ogrzewania 5-40°C, podstawowa nastawa chłodzenia 5-50°C, przesunięcie nastawy +/-0-10°C.

UWAGA! W przypadku zastosowania zintegrowanego czujnika temperatury PT1000 w jednostkach CO2/RH%, konieczna jest kompensacja temperaturowa wejścia analogowego (P56). W przypadku CTRTA(-D)-LB wartość tę należy ustawić na -1,8°C, a w przypadku HTRT10A(-D) -1,5°C. Dotyczy to normalnego zakresu temperatur w pomieszczeniu (20-28°C) i normalnych prędkości powietrza (0,1-0,25 m/s).

Regula Control Pascal

Ponowne podłączanie przewodów sterujących

Przy przenoszeniu, budowaniu nowych lub likwidowaniu istniejących ścian działowych, system sterowania może zostać podłączony na nowo (patrz rysunek poniżej). Dzięki temu centrum sterowania może sterować produktami z pomieszczenia, w którym zostało zamontowane.

Kabel jednostki składa się z czterech żył, z których dwie służą do doprowadzenia napięcia zasilającego, a pozostałe dwie do doprowadzenia sygnału sterującego do siłowników grzewczych i chłodniczych.

Liczby odnoszą się do poniższego rysunku.

 • 1: Podłączenie magistrali Exoline
 • 2: Nieużywane
 • 3: Złącze wyjścia dla przepustnicy.
 • 4: Złącza dla wyjściowych urządzeń grzewczych, jak np. siłowniki obiegu grzewczego.
 • 5: Złącza dla wyjściowych urządzeń chłodniczych, jak np. siłowniki obiegu chłodniczego.
 • 6: Złącze zasilania i połączenia komunikacyjnego pomiędzy jedną lub kilkoma belkami.
 • 7: Złącze zintegrowanego czujnika obecności/temperatury
 • 8: RC we/wy.
 • 9: Złącze RC link.
 • 10: Złącze dla wejścia czujnika CO2.
 • 11: Złącze dla bezpośredniego zasilania przez zewnętrzny transformator.
 • 12: Złącze wejścia dla czujnika Obecności.

Regula Connect Pascal

Więcej informacji na temat Regula Connect Pascal można znaleźć w dokumentacji Pascal.

Regula Connect Basic

Regula Connect Basic to karta przyłączeniowa, która zapewnia elastyczność podłączenia dla belek chłodzących lub systemów fasadowych. Regula Connect Basic składa się z karty przyłączeniowej ze złączami dla kabli sieciowych, kabli termostatów i listew zaciskowych dla kabli siłowników. Karta posiada alternatywy dla wyjść kabli sieciowych, dzięki czemu sygnał sterujący może być przekazywany do następnej belki chłodzącej lub systemu fasadowego w obu kierunkach lub zakończony w dowolnym miejscu. Do wolnego portu podłączony jest również transformator.

Regula Connect Multi

Oprócz złączy dostępnych w Regula connect Basic, Regula Connect Multi oferuje również złącza dla czujnika CO2 i czujnika obecności. Ponadto do Regula Connect Multi można podłączyć przepustnicę umożliwiającą regulację przepływu powietrza. Opcja przepustnicy stosowana jest do wentylacji mechanicznej oraz w systemie Lindab eHybrid.

Ponowne podłączanie przewodów sterujących

Przy przenoszeniu, budowaniu nowych lub likwidowaniu istniejących ścian działowych, system sterowania może zostać podłączony na nowo (patrz rysunek poniżej). Dzięki temu centrum sterowania może sterować produktami z pomieszczenia, w którym zostało zamontowane.

Kabel jednostki składa się z czterech żył, z których dwie służą do doprowadzenia napięcia zasilającego, a pozostałe dwie do doprowadzenia sygnału sterującego do siłowników grzewczych i chłodniczych.

Liczby odnoszą się do poniższego rysunku.

 • 1: Złącze RC link.
 • 2: RC we/wy.
 • 3: Złącze dla wejścia czujnika CO2.
 • 4: Złącze wejścia dla czujnika Obecności.
 • 5: Złącze wyjścia dla przepustnicy.
 • 6: Złącza dla wyjściowych urządzeń grzewczych, jak np. siłowniki obiegu grzewczego.
 • 7: Złącza dla wyjściowych urządzeń chłodniczych, jak np. siłowniki obiegu chłodniczego.
 • 8: Złącze do łączenia sygnału ogrzewania/chłodzenia i zasilania
 • 9: Złącze zasilania i połączenia komunikacyjnego pomiędzy jedną lub kilkoma belkami.
 • 10: Złącze dla bezpośredniego zasilania przez zewnętrzny transformator.

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »