Promocje

Wybrana promocja

Energooszczędny dom z Lindab - edycja 2020

Promocja ważna od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku lub do wyczerpania stanów magazynowych.Regulamin promocji:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji „Energooszczędny dom z Lindab Edycja 2020”, zwanej dalej „Promocją” oraz warunki udziału w Promocji.
 2. Organizatorem Promocji jest Lindab Sp. z o.o. z siedzibą w Wieruchowie, przy ul. Sochaczewskiej 144, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000043661 o kapitale 143 621 200 złotych, posiadająca REGON: 810539628, NIP: 8520400158, zwana dalej „Organizatorem” lub „Lindab”.
 3. Promocja trwa od 1.06.2020 do 31.08.2020 lub do wyczerpania zapasów i jest organizowana na terenie Polski.
 4. Promocja polega na możliwości zakupu jednego z dwóch urządzeń, zwanych dalej "Urządzeniem Promocyjnym" po wskazanej poniżej cenie, z rabatem, zwanej dalej „Ceną Promocyjną”:
  1. rekuperator SENTINEL KB, Cena Promocyjna 4000 PLN netto,
  2. klimatyzator Mistral DCS 2,5 kW, Cena Promocyjna 950 PLN netto.
 5. W Promocji może wziąć udział każdy, kto w okresie obowiązywania Promocji spełni następujące warunki (dalej "Uczestnik"):
  1. zakupi od Lindab lub dowolnego dystrybutora produktów Lindab działającego na terenie Polski  dowolne pokrycie dachowe Lindab wraz z kompletnym systemem rynnowym marki Lindab dla dachu o powierzchni min. 150 m2, dalej "Produkt",
  2. zawiadomi Lindab w Okresie Trwania Promocji o zakupie Produktu w trybie opisanym w punkcie 5a,
  3. złoży do Lindab w Okresie Trwania Promocji zamówienie na wybrane Urządzenie Promocyjne w trybie opisanym w punkcie 6.
 6. W celu skorzystania z prawa do zakupu Urządzenia Promocyjnego w Cenie Promocyjnej należy wysłać na wojciech.dworakowski@lindab.com skan dokumentu potwierdzającego zakup oraz  zamówienie na jedno z wybranych Urządzeń Promocyjnych, które zawierać powinno co najmniej wskazanie Produktu, imię nazwisko, adres zamieszkania i adres doręczenia (wyłącznie na terenie Polski), a także dane kontaktowe (e-mail i numer telefonu). W treści wiadomości Uczestnik musi umieścić dobrowolną, aczkolwiek konieczną do uczestnictwa w promocji zgodę na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lindab sp. z o.o., w celu uczestnictwa w Promocji.
 7. Lindab dokona weryfikacji transakcji uprawniającej do udziału w Promocji w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. W wypadku pozytywnej weryfikacji uprawnienia Uczestnika do udziału w Promocji, Lindab zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży wybranego Urządzenia Promocyjnego w terminie 7 dni od weryfikacji. Umowa zawierana jestpoprzez zaakceptowanie zamówienia na Urządzenie Promocyjne przez Lindab. Przedstawiciel Lindab skontaktuje się z Uczestnikiem w celu zawarcia umowy sprzedaży.
 8. Urządzenie Promocyjne jest wysyłane na koszt Organizatora w okresie 15 dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży Urządzenia Promocyjnego i uiszczenia Ceny Promocyjnej, na adres podany przez Uczestnika w zamówieniu lub w późniejszej korespondencji.
 9. Przy odbiorze Promocyjnego Urządzenia Uczestnik zobowiązany jest zweryfikować czy jest ono zgodne z zamówieniem. Jeśli Promocyjne Urządzenie zostało uszkodzone w czasie transportu, należy zażądać sporządzenia pisemnego protokołu przez przedstawiciela operatora pocztowego lub kuriera i odmówić odbioru Promocyjnego Urządzenia.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, czasowego wstrzymania wydawania lub wycofania Promocyjnych Urządzeń z przyczyn od siebie niezależnych.
 11. Przed uiszczeniem opłaty za Promocyjne Urządzenia Mistral DCS, uczestnik musi dostarczyć Organizatorowi umowę z firmą instalacyjną posiadającą wymagane uprawnienia.
 12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1.06.2020 przez cały Okres Trwania Promocji, a dla wszystkich obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu obowiązuje prawo polskie.
 13. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako: u.o.d.o.) oraz art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r. (dalej jako RODO)  informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Organizator promocji. Dane przetwarzane  będą jedynie w celu uczestnictwa w Promocji, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania promocji oraz w okresie wynikającym z przepisów prawa w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. Uczestnicy mają prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych, sprzeciwu wobec ich przetwarzania , a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.