Prawidłowy montaż klap przeciwpożarowych

Prawidłowy montaż klap przeciwpożarowych

Wybrana aktualność

Prawidłowy montaż klap przeciwpożarowych
9 WRZ '21
Artykuły eksperckie

Prawidłowy montaż klap przeciwpożarowych

Przeciwpożarowe klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych muszą spełniać restrykcyjne wymagania europejskiej normy zharmonizowanej EN 15650. Przed wprowadzeniem do obrotu muszą zostać poddane badaniom zgodnie z normą EN 1366-2 w notyfikowanej jednostce badawczej. Badania te obejmują zarówno klapę samą w sobie, a także kontrolę produkcji (w zakładzie produkcyjnym) oraz, a może przede wszystkim - badania ogniowe w skali 1:1.

W efekcie całej procedury certyfikacyjnej instytut badawczy wydaje producentowi dla danego typu klapy certyfikat stałości właściwości użytkowych, potwierdzający, że rozwiązanie zaprojektowane przez producenta spełnia wymagania normy. Na podstawie certyfikatu producent wydaje deklarację właściwości użytkowych będącą podstawą stosowania klapy przez użytkowników, a także instrukcję zawierającą możliwe zastosowania. Zatem klasa odporności ogniowej klapy nie odnosi się tylko do klapy, ale całego rozwiązania, składającego się ze ściany/stropu (przegrody budowanej), klapy oraz sposobu jej montażu.

Instrukcja techniczna opisuje sposób montażu klapy przeciwpożarowej zgodny z testami i certyfikacją. Dla każdej klapy przeciwpożarowej, każdy rodzaj ściany/stropu i każda metoda montażu określa konkretne "zastosowanie", które należy przetestować w celu określenia klasy odporności ogniowej. Ta sama klapa przeciwpożarowa zainstalowana w różnych konfiguracjach/aplikacjach może mieć różną klasę odporności ogniowej.

Instalacja i rodzaj klapy w obiekcie musi być zgodna z przebadaną instalacją, w przeciwnym razie nie jest możliwe zadeklarowanie klasy odporności ogniowej "aplikacji" realizowanej w rzeczywistej instalacji. Dlatego tak ważne i niezbędne jest dokładne stosowanie się do instrukcji montażu zawartych w "Instrukcji Technicznej" przygotowanej przez producenta.

A więc... Jak prawidłowo zamontować klapę przeciwpożarową?

Deklaracja Właściwości Użytkowych i Instrukcja Techniczna określają następujące warunki montażu:

  • kompatybilność klapy z podporami konstrukcyjnymi,
  • rodzaje podpór budowlanych (ścian i stropów), z którymi przebadano klapę przeciwpożarową,
  • grubość, gęstość i inne istotne cechy podpory konstrukcyjnej, z którą została przetestowana klapa przeciwpożarowa.

Prawidłowe umieszczenie klapy w ścianie/stropie

Prawidłowy montaż
Klapy przeciwpożarowe zamontowane w ścianie, odpowiednie położenie, klapa jest prawidłowo osadzona w grubości ściany.

Nieprawidłowy montaż
Klapa przeciwpożarowa WH25, WK25 zamontowana zbyt daleko od ściany: przegroda znajduje się poza ścianą, więc dla tych zastosowań nie można deklarować klasy odporności ogniowej.

Odległości minimalne

Należy przestrzegać minimalnych odległości między klapami przeciwpożarowymi zamontowanymi na tym samym wsporniku konstrukcyjnym oraz między klapą przeciwpożarową a stropem i/lub ścianą boczną. Informacje te znajdują się w instrukcjach technicznych lub broszurach instalacyjnych w sekcji "Odległości minimalne".

Prawidłowy montaż
Klapy przeciwpożarowe montowane w ścianie i stropie, w minimalnej odległości większej niż 200 mm od siebie oraz z odległości minimalnej 75 mm od sąsiedniej ściany/stropu (zgodnie z EN 15650), chyba że producent w trakcie badań certyfikacyjnych potwierdzi możliwość zmniejszenia tej odległości. W przypadku prezentowanych klap WH25/WH45 odległość minimalna wynosi 50 mm.

Nieprawidłowy montaż
Klapy przeciwpożarowe WH45 zainstalowano w odległości mniejszej niż 50 mm od siebie. Minimalna odległość, zgodnie z instrukcją producenta powinna wynosić 50 mm. Klapa przeciwpożarowa WK45 zamontowana w odległości mniejszej niż 75 mm od stropu oraz całkowicie poza przegrodą - mamy do czynienia z dwoma błędami montażowymi jednocześnie.

Instalacja z dala od przegrody budowlanej

Standardowo zamontowana klapa przeciwpożarowa mieści się w grubości przegrody konstrukcyjnej. Pozawala to zachować ciągłość odporności ogniowej przegrody, co uniemożliwia przedostawanie się dymu i ognia. Produkowane są również klapy przeciwpożarowe, które za pomocą odcinka izolowanego kanału można montować w oddaleniu od przegrody konstrukcyjnej. Informacje te znajdują się w instrukcjach technicznych lub broszurach instalacyjnych w sekcji "Klasyfikacja odporności ogniowej zgodnie z normą EN 13501-3:2009".

Prawidłowy montaż
Klapa przeciwpożarowa WH25 została zamontowana z dala od ściany, wykonano prawidłową izolację kanałową oraz zamontowano wspornik.

Nieprawidłowy montaż
Klapa przeciwpożarowa WH25 zamontowana zbyt daleko od ściany: przegroda znajduje się poza ścianą, więc dla tych zastosowań nie można deklarować klasy odporności ogniowej. Z lewej strony klapa przeciwpożarowa została zamontowana poza przegrodą. Brak montażu w ścianie/stropie uniemożliwia prawidłowe działanie klap odcinających, które w tym przypadku nie stanową elementu oddzielenia przeciwpożarowego. Taka instalacja nie jest testowana i certyfikowana i nie spełnia wymagań stawianych przez normę EN 15650. Z prawej strony klapa przeciwpożarowa WH25 zamontowana poza przegrodą w izolacji cieplnej - w sposób niecertyfikowany i niezgodny z instrukcją montażu. Izolacja klapy przypomina bardziej izolację przed utratą ciepła niż ochronę przed ogniem, ponieważ jest to wełna mineralna o niskiej gęstości przymocowana zwykłą taśmą klejącą.

Właściwy wymiar otworu w ścianie/stropie oraz charakterystyka zastosowanego uszczelnienia - metoda, materiały i wykonanie.

Informacje o właściwym rozmiarze otworów montażowych oraz rodzajów uszczelnienia dla każdego rodzaju klap przeciwpożarowych znajdują się w instrukcjach technicznych lub broszurach instalacyjnych w sekcji "Klasyfikacja odporności ogniowej zgodnie z normą EN 13501-3:2009".

Prawidłowy montaż
Klapa przeciwpożarowa WH25 montowana w lekkiej ścianie. Wielkość otworu montażowego i materiału uszczelniającego zawsze musi być zgodna z tym, co podano w instrukcji montażu.

Nieprawidłowy montaż
Klapa przeciwpożarowa WH25 osadzona jest w otworze montażowym razem z innymi instalacjami, brak jest właściwego wypełnienia otworu. Zgodnie z EN 15650 odległość pomiędzy klapą ppoż. a innymi instalacjami powinna wynosić co najmniej 200 mm. Niedopuszczalne jest prowadzenie innych instalacji we wspólnym otworze montażowym przeznaczonym dla klapy ppoż.

Podsumowanie:

Klapy przeciwpożarowe mogą być stosowane tylko w takim typie ściany/stropu i z taką metodą uszczelnienia, jakie zostały opisane przez producenta w instrukcji montażu. Producent umieszcza w instrukcji tylko takie sposoby montażu, jakie zostały przebadane w trakcie badań certyfikacyjnych. Dopuszczalne są jedynie takie odstępstwa, które poprawiają właściwości przeciwpożarowe stosowanego rozwiązania - np. przegroda (ściana/strop) o większej grubości lub/i gęstości od wymaganych, o większej liczbie warstw (dotyczy ścian lekkich), a także większe odległości od sąsiednich przegród i instalacji.

Właściwy montaż urządzeń przeciwpożarowych jest niezwykle ważny, ponieważ bezpieczeństwo osób przebywających w budynkach zawsze należy traktować priorytetowo.

Karol Stokop
Specjalista ds. wentylacji pożarowej
Lindab

Treść powyższego artykułu została opublikowana w magazynie "Cyrkulacje" nr 64 lipiec-sierpień 2021.