Oświadczenie Lindab Sp. z o.o. w sprawie zarzutów o dyskryminację

Oświadczenie Lindab Sp. z o.o. w sprawie...

Wybrana aktualność

Oświadczenie Lindab Sp. z o.o. w sprawie zarzutów o dyskryminację
10 STY '18
Informacje i nowości

Oświadczenie Lindab Sp. z o.o. w sprawie zarzutów o dyskryminację

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się doniesienia dotyczące odmiennej odzieży roboczej pracowników firmy Lindab. Niepokoją nas stawiane nam zarzuty, ponieważ dokładamy wszelkich starań, by wszystkich pracowników traktować sprawiedliwie, równo i z szacunkiem. W niniejszym oświadczeniu chcielibyśmy zatem wyjaśnić tę sytuację.

Lindab zobowiązuje się zapewniać równe traktowanie wszystkich pracowników, jak również osób pracujących na rzecz naszej firmy zatrudnianych przez zewnętrzne firmy outsourcingowe. Działania, które mogłyby zostać uznane za dyskryminację, są niedopuszczalne. Nasz Kodeks postępowania stanowi, że "wszystkich pracowników należy traktować sprawiedliwie, równo i z szacunkiem. Pracownicy powinni postępować z poszanowaniem pochodzenia i różnych poglądów kolegów, klientów i innych osób. Nie wolno dyskryminować ani nękać żadnego pracownika ani kandydata ze względu na rasę, płeć, wyznanie, narodowość, orientację seksualną czy inne wyróżniające cechy. W Lindab uznajemy różnorodność za czynnik wspomagający rentowność i dążymy do tego, by ją wspierać."

W związku z powyższym chcielibyśmy przedstawić nasze stanowisko dotyczące omawianej w mediach sprawy zróżnicowanej odzieży roboczej.

Od wielu lat firma Lindab przestrzega najwyższych standardów dotyczących dbałości o komfort pracy, prawa pracowników, warunki pracy, a przede wszystkim - bezpieczeństwo pracowników i innych osób pracujących na rzecz Lindab. Jednym ze sposobów, by zapewnić wydajność i bezpieczeństwo w miejscu pracy, jest stosowanie różnych kolorów odzieży ochronnej ułatwiających szybką identyfikację. Na przykład, brygadzistów można łatwo rozpoznać po czerwonej koszulce, a techników po zielonej. Używanie uniformów czy np. kasków ochronnych w różnych barwach jest praktycznym rozwiązaniem stosowanym w dużych zakładach przemysłowych na całym świecie.

Około roku temu w hali produkcyjnej i magazynie pojawiły się problemy związane z komunikacją, wynikające z faktu, że nie wszyscy mówili w tym samym języku. Stało się to przyczyną szeregu stresujących sytuacji i nieporozumień, które często prowadziły do rezygnacji z pracy. Sprawna komunikacja to dla Lindab kwestia bezpieczeństwa. Lindab zobowiązuje się zapewniać bezpieczne i zdrowe środowisko pracy oraz nieustannie podnosić standardy, aby minimalizować ryzyko wypadków przy pracy. Sytuacja, w której nie wiadomo, kto jakim językiem się posługuje, może w najgorszym razie stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia, gdy ktoś nie zrozumie przekazywanych informacji. Obcokrajowców, pracowników nieposługujących się językiem polskim zatrudniała firma zewnętrzna świadcząca usługi dla Lindab, w związku z czym podjęliśmy dialog z ich pracodawcą. Naszym celem było wypracowanie rozwiązania, które ułatwiałoby obustronną komunikację.

Ostatecznie podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu modelu szybkiego rozpoznawania, jakimi językami posługują się poszczególne osoby: pracownicy niemówiący po polsku, bez względu na narodowość, mieli nosić inną koszulkę. Ustaliliśmy również, że niektórzy pracownicy znają zarówno polski, jak i inne języki, a zatem mogliby pełnić funkcję tłumaczy.

Takie rozwiązanie pozwoliło zorganizować sprawny system komunikacji pomiędzy pracownikami, polegający na kierowaniu wiadomości bezpośrednio do osób, które są w stanie je zrozumieć, a w razie konieczności także na tłumaczeniu ich i przekazywaniu pozostałym odbiorcom. W obszarach produkcji i magazynowania towarów niezwykle ważna jest dobra organizacja, a przede wszystkim zapewnienie bezpiecznych warunków pracy zatrudnianych tam osób.

Od czasu wprowadzenia nowego systemu wszyscy pracownicy niemówiący po polsku noszą żółte koszulki, a pracownicy mogący pomóc jako tłumacze - koszulki pomarańczowe. Wybór poszczególnych kolorów nie był podyktowany żadnymi ukrytymi przesłankami. Zmiana ta pozwoliła zaradzić dotychczasowym trudnościom wynikającym z bariery językowej. Pracownicy w pomarańczowych koszulkach odgrywają w zakładach Lindab szczególnie ważną i docenianą rolę, jako że przyczyniają się do usprawniania komunikacji. System taki dotyczy wszystkich obcokrajowców, pracowników nieposługujących się językiem polskim pracujących na rzecz Lindab a nie tylko jak to zostało wskazane w artykułach prasowych Ukraińców. Do chwili obecnej na rzecz firmy Lindab pracowali pracownicy o narodowości Ukraińskiej, Białoruskiej i Mołdawskiej.

Jak dotąd wprowadzona zmiana spotkała się z samymi pozytywnymi reakcjami pracowników, jednak ze względu na toczącą się od kilku dni w mediach dyskusję, postanowiliśmy przyjrzeć się tej sprawie bliżej i na własną rękę zbadać i rozważyć alternatywne rozwiązania. Oczywiście wcześniej zasięgnęliśmy porady prawnej, aby upewnić się, czy wprowadzone rozwiązanie nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami antydyskryminacyjnymi. Niemniej, będziemy kontynuować rozmowy, aby mieć pewność, że jest to rozwiązanie najbardziej korzystne dla wszystkich pracowników naszych zakładów.

Lindab z zadowoleniem przyjmuje perspektywę współpracy z organizacjami i organami Państwowymi otwartymi na dialog mający na celu zapewnienie godnych i bezpiecznych warunków pracy wszystkim swoim pracownikom.

Wszystkie osoby pracujące w zakładach Lindab mogą liczyć na sprawiedliwe, równe i pełne szacunku traktowanie.

W razie dodatkowych pytań dotyczących przedstawionego stanowiska Lindab, proszę o kontakt:
Michał Wróblewski
Dyrektor Operacyjny
michal.wroblewski@lindab.com
+48 22 250 50 20

Statement of Lindab Sp. z o.o. on allegations of discrimination

There has been some publicity concerning our employees work wear the last couple of days. We are upset with the charges have been directed against us, since we are committed to treat all employees fairly, equally and respectfully. In this article, we clarify the situation.

Lindab is committed to provide all employees, as well as persons performing work in the Lindab company employed by external outsourcing companies, equal treatment. No activities that could be considered discriminatory under the law are allowed. As stated in our Code of Conduct, "all employees shall be treated fairly, equally and respectfully. Employees should act in a manner that shows respect for the origins and different views of colleagues, customers and others. No employee or employee candidate shall be discriminated against or harassed due to race, gender, religion, nationality, sexual orientation or other distinguishing characteristics. Lindab regards diversity as a lever for profitability and we strive to be a company that attracts diversity."

With that said, we would like to give our view on the work wear situation that has been discussed in the medias.

For many years, Lindab has applied high standards of care for work comfort, observance of employee rights, working conditions and, above all, safety of its employees and persons performing work for it. One method used to support an effective and safe work place is using different clothes for quick identification. It’s easy to find a foreman by looking for a red t-shirt or to find a technician by looking for a green one, for example. To use different colors of uniforms or, for example, protective helmets, is a functional method used in large plants all over the world.

About a year ago there was some communication problems in the production hall and ware house due to not everyone talking the same language. This generated stressful situations and misunderstandings. For Lindab, good communication is a safety matter. Lindab is committed to providing a safe and healthy working environment and make continual improvement to minimize the risk of workplace incidents. Not knowing who speaks which language could, in worst case, be a safety risk if someone doesn’t get information in a way that he or she can understand. Many of the non-Polish speakers were outsourced staff, so we took a discussion with their employer. We wanted to find a solution to make communication easier.

The solution we found was to implement a quick language skills identification model: Provide everyone who did not speak Polish, regardless of nationality, with a different t-shirt. We also found that some employees spoke both Polish and other languages, and thereby could help with translations.

This solution allows organizing an efficient communication system between employees - directing messages directly to people who understand them and, if necessary, immediately translate them and pass them on to others. When working in the production and storage of goods, it is extremely important to ensure better organization of work and, above all, safety at work for all people working in these departments.

Since the implementation of this system, all non-Polish speakers wear a yellow t-shirt and employees who can help with translation wear an orange. There was no underlying thought with which colors were chosen. This change solved the previous difficulties with the language barrier. Employees in orange shirts play a particularly important and appreciated role in Lindab's workplace as they contribute to improving communication.

Until now we have only received positive feedback on the change. However, with regards to the discussion in the media the last couple of days we have decided to dig deeper into the question to investigate ourselves and consider alternative solutions. Obviously we have also taken advice from our lawyers to make sure that the solution we are not in breach of applicable discrimination laws. Nevertheless, we will continue discussions on the matter to make sure we have the solution with greatest benefit for all employees on our work sites. Lindab welcome cooperation with organisations and authorities who want to have a dialogue to ensure good working conditions. Everyone working at a Lindab work site is to be treated fairly, equally and respectfully.

If you have any questions after reading this, please contact
Michał Wróblewski
Operation Manager
michal.wroblewski@lindab.com
+48 22 250 50 20